ΔΡΑΣΗ 7

Γενικό πλαίσιο της Δράσης 7

Γενικά στοιχεία: 
Έργο πανελλήνιας εμβέλειας, το οποίο απευθύνεται στα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας που συγκεντρώνουν πληθυσμό αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών/τριών πάνω από 10%.
Βασικός στόχος:
Η καταπολέμηση της σχολικής αποτυχίας των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών /τριών στο ελληνικό σχολείο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η κατά το δυνατόν ισότιμη εκπαίδευση των ομάδων αυτών με γηγενείς μαθητές/τριες, καθώς και η κοινωνική τους ένταξη.

Δράσεις:

• ΔΡΑΣΗ 1: Υποστήριξη της λειτουργίας των Τάξεων Yποδοχής
• ΔΡΑΣΗ 2: Ενίσχυση Ελληνομάθειας
• ΔΡΑΣΗ 3: Καλλιέργεια κλίματος διαπολιτισμικής επικοινωνίας σε επίπεδο σχολείου
• ΔΡΑΣΗ 4: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας
• ΔΡΑΣΗ 5: Ενίσχυση της μητρικής γλώσσας των μαθητών
• ΔΡΑΣΗ 6: Προγράμματα ψυχολογικής υποστήριξης
• ΔΡΑΣΗ 7: Σύνδεση σχολείου και κοινότητας
• ΔΡΑΣΗ 8: Δικτύωση σχολείων
• ΔΡΑΣΗ 9: Λοιπές υποστηρικτικές ενέργειες
• ΔΡΑΣΗ 10: Αξιολόγηση

ΔΡΑΣΗ 7: Σύνδεση σχολείου και κοινότητας

Βασικές παραδοχές:
• «Η συνεργασία μεταξύ σχολείου, οικογένειας και κοινότητας δεν είναι πολυτέλεια – είναι ανάγκη» (Hendreson, Mapp, Johnson & Davis 2007)
• Ο ρόλος και ο βαθμός εμπλοκής των γονιών στο σχολείο, η ενδυνάμωση της οικογένειας, η ενεργός συμμετοχή της μεταναστευτικής κοινότητας αποτελούν σημαντικές παραμέτρους στη βελτίωση των ακαδημαϊκών επιδόσεων των παιδιών και στην καλύτερη κοινωνικοπολιτισμική τους ταυτοποίηση.
Τύποι γονικής εμπλοκής :

 • Γονικός ρόλος: Ενδυνάμωση των γονέων στο ρόλο / δεξιότητές τους
 • Επικοινωνία: Στόχος, η αμφίδρομη επικοινωνία για αυτά που γίνονται στο σχολείο και στο σπίτι
 • Εθελοντισμός: Επιδίωξη της υποστήριξης και βοήθειας των γονέων στις δράσεις του σχολείου
 • Μάθηση στο σπίτι: Ιδέες-οδηγίες για το πώς να ενισχύσουν τη μάθηση του παιδιού στο σπίτι
 • Λήψη αποφάσεων: Εμπλοκή των γονέων
 • Συνεργασία με την κοινότητα: Εντοπισμός υπηρεσιών – δράσεων και σύνδεση σχολείου και γονέων με αυτές.

Στόχοι της Δράσης 7:

 • Καλλιέργεια κλίματος συνεργασίας και συναντίληψης μεταξύ εκπαιδευτικών και στελεχών της εκπαίδευσης σχετικά με τη συνεργασία σχολείου – οικογένειας – κοινότητας.
 • Διαμόρφωση κατάλληλων εκπαιδευτικών πακέτων, επιστημονικών εργαλείων και λοιπού παιδαγωγικού υλικού.
 • Ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων και σχέσεων δικτύωσης των συγκεκριμένων σχολικών μονάδων εφαρμογής με διάφορους μεταναστευτικούς και λοιπούς κοινωνικούς φορείς.

Δραστηριότητες:

 • Παροχή ειδικής εκπαιδευτικής συμβουλευτικής σε γονείς παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών/τριών, στο σχολείο ή κατ’ οίκον.
 • Μαθήματα ελληνομάθειας σε γονείς παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών/τριών.
 • Ανάπτυξη δράσεων πολιτισμικών ανταλλαγών μεταξύ Ελλήνων/ίδων και μεταναστών/τριών γονέων.
 • Λειτουργία του δικτύου ΞΕΝΙΑ.

Καινοτόμα στοιχεία και θεσμοί:

 • Εξειδικευμένο περιεχόμενο της επιμόρφωσης-ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών σε θέματα ενθάρρυνσης-υποκίνησης γονέων μεταναστών/τριών
 • Ταχύρρυθμα και στοχευμένα προγράμματα ελληνομάθειας μεταναστών/τριών και παλιννοστούντων/ουσσών γονέων
  Οι θεσμοί:
  α) του/της «διαπολιτισμικού/ής διαμεσολαβητή/τριας», με την αξιοποίηση δίγλωσσων μεταναστών/τριών, κ.ά
  β) του/της «θετού/ής γονέα», με αξιοποίηση «ευαισθητοποιημένων» Ελλήνων/ίδων γονέων,
  γ) της Κινητής Μονάδας Ενδυνάμωσης των Γονέων (Κ.Μ.Ε.Γ.)

Υλοποίηση Δράσης 7 (2011-12)

Ίδρυση συμπράξεων με 43 σχολεία σε 11 περιφέρειες, με υπεύθυνους 88 εκπαιδευτικούς (Νηπιαγωγείου-Δημοτικού-Γυμνασίου-Λυκείου).